ĐIỀU CHỈNH VÀ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA

 NGHỊCH LƯU DÒNG

 

 

 

            Do nguồn đầu vào cấp cho nghịch lưu dòng là nguồn dòng (dòng điện liên tục) nên người ta không thể dùng phương pháp điều chỉnh xung áp cho nghịch lưu dòng ngược. Do đó để điều chỉnh điện áp và công suất của nghịch lưu dòng, tốt nhất là dùng chỉnh lưu điều khiển (CLĐK) để thay đổi điện áp vào của nghịch lưu (Ud = var)

           

 

 

Hình 5.1. Bộ điều chỉnh và ổn định điện áp của nghịch lưu dòng

 

Một trong những đặc điểm cơ bản của nghịch lưu dòng là điện áp ra của nó biến thiên theo phụ tải (hình 4.6) và nghịch lưu dòng không cho phép làm việc ở chế độ không tải. Để đảm bảo ổn định điện áp ra của nghịch lưu dòng và cho phép nó làm việc trong phạm vi thay đổi phụ tải rộng, cần có bộ ổn định điện áp ra của nghịch lưu. Thực chất đây là bộ bù công suất phản kháng của tải.

 

 

Hình 5.2. Đồ thị vectiơ

Từ sơ đồ thay thế của nghịch lưu dòng (hinh 4.7a), ta có:

                        It + IC = II

Trong đó: I: dòng tải

               IC: dòng qua tụ chuyển mạch

               II: Dòng của sóng hài bậc một của nghịch lưu

              UN: Điện áp ra của nghịch lưu.

            Dễ dàng nhân thấy khi tăng tải (It), góc khoá của nghịch lưusẽ giảm vì dòng qua tụ IC là không đổi. Điều đó làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển mạch và thay đổi điện áp ra của nghịch lưu vì điện áp của nghịch lưu tỷ lệ thuận với  theo công thức 4.13. Như vậy bài toán đặt ra là để ổn định điện áp của nghịch lưu cần ổn định góc khoá . Khi tăng tải đồng thời người ta tăng thêm điện cảm trong mạch phụ tải (I) để bì công suất dư của tụ chuyển mạch. Phương trình khi mắc thêm điện cảm sẽ có dạng như sau:

                        II = IC + It + IL

            Điện cảm được mắc song song với phụ tải thông qua bộ biến đổi xung áp xoay chiều dìn tiristo T1, T2, T3, T4, T5, T6. Giá trị điện cảm được tính ứng với trường hợp dòng tải đạt giá trị cực dại với góc    cho trước và góc mở của bộ biến đổi xung áp  

            Khi giảm tải (It giảm) góc  sẽ tăng lên, điện cảm sẽ giảm theo một cách tương ứng (IL giảm)

 

EYETECK.VN

Theo Mục 5.1-Chương 5: Điều chỉnh và nâng cao chất lường điện áp của bộ biến đổi

Tài liệu: Điện tử công suất

Tác giả: Võ Minh Chính (Chủ biên)

Phạm Quốc Hải

Trần Trọng Minh

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật